หลักสูตร อสม.นวัตกรสังคม

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด

รายชื่อผู้เรียน

อสม.นวัตกรสังคม

รายละเอียด

เรียนออนไลน์

อสม.นวัตกรสังคม

รายละเอียด

LINE OA

สสม.LEARNING

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าเรียน

ทั้งหมด 3148 คน
เชียงใหม่ 383 คน
ร้อยเอ็ด 332 คน
สงขลา 158 คน
เขตสุขภาพที่ 7
จำนวนผู้เข้าเรียน
เขตสุขภาพที่ 8
จำนวนผู้เข้าเรียน
เขตสุขภาพที่ 9
จำนวนผู้เข้าเรียน
เขตสุขภาพที่ 10
จำนวนผู้เข้าเรียน