หลักสูตร แกนนำขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด

รายชื่อผู้รับสื่อฯ

แกนนำขับเคลื่อนฯ

รายละเอียด

สื่อการเรียนรู้

แกนนำขับเคลื่อนฯ

รายละเอียด

จำนวนผู้รับสื่อการเรียนรู้

ทั้งหมด 6 คน
เชียงใหม่ 1 คน
ชลบุรี 1 คน
ขอนแก่น 1 คน
เขตสุขภาพที่ 7
จำนวนผู้รับสื่อการเรียนรู้
เขตสุขภาพที่ 8
จำนวนผู้รับสื่อการเรียนรู้
เขตสุขภาพที่ 9
จำนวนผู้รับสื่อการเรียนรู้
เขตสุขภาพที่ 10
จำนวนผู้รับสื่อการเรียนรู้