รายชื่อตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อทั้งหมด

ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี
1 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 2562
2 ผาบิ้ง วังสะพุง เลย 2562
3 กุดป่อง เมืองเลย เลย 2563
4 นาแห้ว นาแห้ว เลย 2563
5 เขาแก้ว เชียงคาน เลย 2563
6 ลาดค่าง ภูเรือ เลย 2563
7 ห้วยบอซืน ปากชม เลย 2563
8 ผาขาว ผาขาว เลย 2564
9 ทรายขาว วังสะพุง เลย 2564
10 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 2564
11 ปวนพุ หนองหิน เลย 2564
12 นาดี ด่านซ้าย เลย 2564
13 นาด้วง นาด้วง เลย 2564
14 เอราวัณ เอราวัณ เลย 2564
15 น้ำแคม ท่าลี่ เลย 2564
16 เชียงกลม ปากชม เลย 2565
17 นาอาน เมืองเลย เลย 2565
18 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 2565
19 ปวนพุ หนองหิน เลย 2565
20 สานตม ภูเรือ เลย 2565
21 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 2565
22 เขาแก้ว เชียงคาน เลย 2565
23 บุฮม เชียงคาน เลย 2565
24 บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย 2565
25 อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2562
26 หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2562
27 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2563
28 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2563
29 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2563
30 มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2563
31 เนินยาง คำม่วง กาฬสินธุ์ 2563
32 ร่องคำ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2564
33 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2564
34 อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2564
35 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2564
36 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2564
37 ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2564
38 นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 2564
39 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2564
40 ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ 2565
41 เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2565
42 ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2565
43 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2565
44 สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2565
45 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2565
46 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2565
47 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2565
48 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2565
49 หนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์ 2565
50 โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น 2562
51 โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 2562
52 โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 2563
53 บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 2563
54 เมืองพล พล ขอนแก่น 2563
55 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 2563
56 ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 2563
57 ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 2564
58 หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น 2564
59 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 2564
60 หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 2564
61 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 2564
62 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 2564
63 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 2564
64 บ้านโคก หนองนาคำ ขอนแก่น 2564
65 น้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น 2565
66 ปอแดง ชนบท ขอนแก่น 2565
67 พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น 2565
68 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น 2565
69 โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น 2565
70 สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 2565
71 ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 2565
72 บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 2565
73 ทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น 2565
74 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 2565
75 หนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ 2562
76 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 2562
77 ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 2563
78 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 2563
79 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ 2563
80 บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ 2563
81 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 2563
82 นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 2564
83 ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 2564
84 หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ 2564
85 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 2564
86 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 2564
87 ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ 2564
88 บ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 2564
89 ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 2564
90 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 2565
91 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 2565
92 บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 2565
93 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 2565
94 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 2565
95 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ 2565
96 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ 2565
97 รอบเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 2565
98 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ 2565
99 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ 2565
100 สองชั้น กระสัง ชัยภูมิ 2565
101 เมืองไผ่ หนองกี่ ชัยภูมิ 2565
102 บ้านแวง พุทไธสง ชัยภูมิ 2565
103 เมืองแฝก ลำปลายมาศ ชัยภูมิ 2565
104 ทุ่งวัง สตึก ชัยภูมิ 2565
105 ไทยเจริญ ปะคำ ชัยภูมิ 2565
106 ดอนกอก นาโพธิ์ ชัยภูมิ 2565
107 ละลวด ชำนิ ชัยภูมิ 2565
108 สระบัว แคนดง ชัยภูมิ 2565
109 นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม 2562
110 บ้านเหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 2562
111 พิมาน นาแก นครพนม 2563
112 หนองย่างชิ้น เรณูนคร นครพนม 2563
113 หนองโพธิ์ วังยาง นครพนม 2563
114 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 2563
115 นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 2563
116 วังตามัว เมือง นครพนม 2564
117 บ้านผึ้ง เมือง นครพนม 2564
118 ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม 2564
119 นาเข บ้านแพง นครพนม 2564
120 ดอนเตย นาทม นครพนม 2564
121 หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม 2564
122 นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 2564
123 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 2564
124 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 2565
125 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 2565
126 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 2565
127 หนองแวง บ้านแพง นครพนม 2565
128 อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 2565
129 นาขาม เรณูนคร นครพนม 2565
130 นาคู่ นาแก นครพนม 2565
131 นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม 2565
132 นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม 2565
133 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 2565
134 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 2562
135 ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 2562
136 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 2563
137 ตาจั่น คง นครราชสีมา 2563
138 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 2563
139 ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา 2563
140 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2563
141 บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา 2564
142 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 2564
143 สายออ โนนไทย นครราชสีมา 2564
144 โคกกะชาย ครบุรี นครราชสีมา 2564
145 มะค่าระเว พิมาย นครราชสีมา 2564
146 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 2564
147 ชารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 2564
148 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 2564
149 พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา 2565
150 กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 2565
151 ช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 2565
152 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา 2565
153 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 2565
154 หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา 2565
155 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา 2565
156 หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา 2565
157 หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา 2565
158 ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ 2562
159 หนองเดิ่น บุ่งคล้า บึงกาฬ 2562
160 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 2563
161 วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 2563
162 นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 2563
163 นากั้ง ปากคาด บึงกาฬ 2563
164 บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 2563
165 นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 2564
166 โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ 2564
167 ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ 2564
168 ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 2564
169 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 2564
170 ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 2564
171 โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ 2564
172 โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 2564
173 ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 2565
174 โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 2565
175 น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ 2565
176 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 2565
177 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 2565
178 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 2565
179 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 2565
180 สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ 2565
181 ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ 2565
182 นาทรายเจริญสุข ศรีวิไล บึงกาฬ 2565
183 หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 2562
184 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 2562
185 จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ 2563
186 สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์ 2563
187 ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2563
188 ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ 2563
189 โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 2563
190 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 2564
191 โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 2564
192 จระเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 2564
193 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2564
194 แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 2564
195 เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 2564
196 นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 2564
197 ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 2564
198 ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 2562
199 ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 2562
200 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 2563
201 ตลาด เมือง มหาสารคาม 2563
202 แกดำ แกดำ มหาสารคาม 2563
203 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 2563
204 นาดูน นาดูน มหาสารคาม 2563
205 เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 2564
206 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 2564
207 นาทอง บรบือ มหาสารคาม 2564
208 หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 2564
209 ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม 2564
210 นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 2564
211 เหล่าดอกไม้ ชื่นชม มหาสารคาม 2564
212 ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 2564
213 ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 2565
214 กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 2565
215 ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 2565
216 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 2565
217 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 2565
218 หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 2565
219 ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 2565
220 หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม 2565
221 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 2565
222 วังแสง แกดำ มหาสารคาม 2565
223 ลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม 2565
224 นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 2565
225 เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 2565
226 คำอาฮวน เมือง มุกดาหาร 2562
227 โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร 2562
228 บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 2563
229 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 2563
230 กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 2563
231 บ้านซ่ง คำชะอี มุกดาหาร 2563
232 ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร 2563
233 โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 2564
234 คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 2564
235 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 2564
236 ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 2564
237 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร 2564
238 ภูวง หนองสูง มุกดาหาร 2564
239 ผึ่งแดด เมือง มุกดาหาร 2564
240 นาโสก เมือง มุกดาหาร 2564
241 หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร 2565
242 นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 2565
243 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 2565
244 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 2565
245 คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 2565
246 บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร 2565
247 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร 2565
248 ค้อ​วัง​ ค้อ​วัง​ ยโสธร 2562
249 นาโส่ กุดชุม ยโสธร 2562
250 นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร 2563
251 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 2563
252 สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร 2563
253 ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 2563
254 โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร 2563
255 ทุ่งแต้ เมือง ยโสธร 2564
256 ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร 2564
257 ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร 2564
258 เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 2564
259 ศรีฐาน ป่าติ้ว ยโสธร 2564
260 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 2564
261 กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 2564
262 น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร 2564
263 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 2564
264 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 2565
265 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 2565
266 เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 2565
267 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 2565
268 น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร 2565
269 ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร 2565
270 คำเตย ไทยเจริญ ยโสธร 2565
271 กำแมด กุดชุม ยโสธร 2565
272 ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร 2565
273 ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 2565
274 สะอาดสมบูรณ์ เมือง ร้อยเอ็ด 2562
275 หนองแคน ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด 2562
276 ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 2563
277 โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 2563
278 ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 2563
279 ดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 2563
280 อุ่มเม้า โพนทอง ร้อยเอ็ด 2563
281 เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 2564
282 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 2564
283 ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 2564
284 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 2564
285 เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 2564
286 ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 2564
287 ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด 2564
288 เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 2564
289 ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด 2565
290 สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 2565
291 เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 2565
292 หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 2565
293 ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด 2565
294 โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 2565
295 พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 2565
296 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 2565
297 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด 2565
298 คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 2565
299 ส้มป่อย ราศีไศล ศรีสะเกษ 2562
300 ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 2562
301 ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ 2563
302 ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 2563
303 เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ 2563
304 โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ 2563
305 ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 2563
306 ชำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2564
307 หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 2564
308 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 2564
309 โคกเพชร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 2564
310 โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 2564
311 ปลาขาว ราษีไศล ศรีสะเกษ 2564
312 หนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 2564
313 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 2564
314 คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2565
315 บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 2565
316 ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 2565
317 พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 2565
318 ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ 2565
319 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 2565
320 ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 2565
321 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 2565
322 ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 2565
323 บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 2565
324 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 2562
325 เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร 2562
326 ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร 2563
327 ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 2563
328 หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร 2563
329 คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 2563
330 บึงทวาย เต่างอย สกลนคร 2563
331 นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร 2564
332 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 2564
333 ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร 2564
334 วาใหญ่ อากาศอํานวย สกลนคร 2564
335 ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 2564
336 ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 2564
337 โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร 2564
338 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 2564
339 กุดไห กุดบาก สกลนคร 2565
340 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 2565
341 นาแต้ คำตากล้า สกลนคร 2565
342 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 2565
343 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร 2565
344 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 2565
345 นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 2565
346 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร 2565
347 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 2565
348 พังโคน พังโคน สกลนคร 2565
349 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 2565
350 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 2565
351 ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร 2565
352 หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 2565
353 ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร 2565
354 บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 2565
355 ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 2565
356 สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร 2565
357 กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์ 2562
358 หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ 2562
359 คอโค เมือง สุรินทร์ 2563
360 กระออม สำโรงทาบ สุรินทร์ 2563
361 บะ ท่าตูม สุรินทร์ 2563
362 เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์ 2563
363 ตรำดม สำดวน สุรินทร์ 2563
364 นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 2564
365 สะกาด สังขะ สุรินทร์ 2564
366 ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ 2564
367 ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ 2564
368 หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ 2564
369 ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 2564
370 แคน สนม สุรินทร์ 2564
371 เบิด รัตนบุรี สุรินทร์ 2564
372 บักได พนมดงรัก สุรินทร์ 2564
373 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 2564
374 บัวเชด อาโพน สุรินทร์ 2564
375 สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 2565
376 หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 2565
377 เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์ 2565
378 ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์ 2565
379 โคกยาง ปราสาท สุรินทร์ 2565
380 แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ 2565
381 หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์ 2565
382 หนองอียอ สนม สุรินทร์ 2565
383 กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์ 2565
384 สังขะ กระเทียม สุรินทร์ 2565
385 อู่โลก ลำดวน สุรินทร์ 2565
386 เกาะแก้ว สำโรงทาบ สุรินทร์ 2565
387 สะเดา บัวเชด สุรินทร์ 2565
388 โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์ 2565
389 ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 2565
390 ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 2565
391 หนองแวง ศรีณรงค์ สุรินทร์ 2565
392 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย 2562
393 โพนพิสัย ชุมช้าง หนองคาย 2562
394 คอกช้าง สระใคร หนองคาย 2563
395 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 2563
396 โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย 2563
397 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 2563
398 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 2563
399 เซิม โพนพิสัย หนองคาย 2564
400 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 2564
401 นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย 2564
402 นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย 2564
403 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 2564
404 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 2564
405 บ้านม่วง สังคม หนองคาย 2564
406 บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย 2564
407 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 2564
408 ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย 2565
409 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย 2565
410 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 2565
411 ผาตั้ง สังคม หนองคาย 2565
412 บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย 2565
413 สระใคร สระใคร หนองคาย 2565
414 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 2565
415 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 2565
416 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 2565
417 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 2565
418 หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 2562
419 อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 2562
420 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 2563
421 นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 2563
422 โนนเมือง โนนสัง หนองบัวลำภู 2563
423 เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู 2563
424 กุดจิก เมือง หนองบัวลำภู 2563
425 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 2564
426 บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 2564
427 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 2564
428 หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 2564
429 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู 2564
430 นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลำภู 2564
431 บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 2564
432 นาแก นาวัง หนองบัวลำภู 2564
433 กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 2565
434 กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู 2565
435 กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู 2565
436 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 2565
437 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 2565
438 นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 2565
439 กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู 2565
440 โครงม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู 2565
441 วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู 2565
442 วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู 2565
443 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2562
444 ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2562
445 หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 2563
446 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 2563
447 ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2563
448 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 2563
449 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 2563
450 นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 2564
451 ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2564
452 ปลาค้าว เมืองอำนาจ อำนาจเจริญ 2564
453 ห้วยไร่ เมืองอำนาจ อำนาจเจริญ 2564
454 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 2564
455 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 2564
456 แมด ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2564
457 ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 2564
458 ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 2565
459 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 2565
460 คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2565
461 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 2565
462 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 2565
463 สร้างนกทา เมืองอำนาจ อำนาจเจริญ 2565
464 นาหมอม้า เมืองอำนาจ อำนาจเจริญ 2565
465 แมด ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2565
466 โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2565
467 โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 2565
468 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 2562
469 แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี 2562
470 นาข่า เมือง อุดรธานี 2563
471 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 2563
472 ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 2563
473 หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี 2563
474 ปะโค กุดจับ อุดรธานี 2563
475 โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี 2564
476 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 2564
477 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 2564
478 หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี 2564
479 นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 2564
480 หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 2564
481 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 2564
482 หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี 2564
483 หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 2565
484 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 2565
485 สะแบง หนองหาน อุดรธานี 2565
486 จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 2565
487 แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 2565
488 นาแค นายูง อุดรธานี 2565
489 บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 2565
490 โนนสูง เมือง อุดรธานี 2565
491 เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี 2565
492 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 2565
493 บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 2562
494 โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 2562
495 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2563
496 ห้วยขะยูง วารินชำราบ อุบลราชธานี 2563
497 ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 2563
498 โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 2563
499 คำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 2563
500 บ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี 2564
501 หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 2564
502 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 2564
503 นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 2564
504 กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 2564
505 นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 2564
506 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 2564
507 บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 2564
508 สำโรง ตาลสุม อุบลราชธานี 2565
509 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 2565
510 เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 2565
511 ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 2565
512 นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 2565
513 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 2565
514 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงค์ อุบลราชธานี 2565
515 โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี 2565
516 ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 2565
517 ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 2565