Menu Close

หลักสูตร อสม. นวัตกรสังคม สู้ภัยโควิด 19

  • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ

เกี่ยวกับคอร์ส

เนื้อหา ประกอบด้วย 1. อสม.นวัตกรสังคม 2. รู้รอบชุมชนกับการคิดเชิงระบบ 3. การสร้างสรรค์และการออกแบบนวัตกรรมเพื่อชุมชนวิถีชีวิตใหม่ 4. การจัดการนวัตกรรม 5. การใช้เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน เพื่อการสร้างวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19

คำอธิบาย

กลุ่มเป้าหมาย
อสม. และผู้สนใจทั่วไป

คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ชอบคิดค้น แนะนำ สร้างหรือปฏิบัติ สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
2. ใช้โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ตได้ แอพพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสาร
3. มีความพร้อมและความสมัครใจ
4. มองเห็นเรื่องสุขภาพเป็นวิถีชีวิต

เนื้อหา ประกอบด้วย
1. อสม.นวัตกรสังคม
2. รู้รอบชุมชนกับการคิดเชิงระบบ
3. การสร้างสรรค์และการออกแบบนวัตกรรมเพื่อชุมชนวิถีชีวิตใหม่
4. การจัดการนวัตกรรม
5. การใช้เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน เพื่อการสร้างวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

12 บทเรียน

1. อสม.นวัตกรสังคม

อสม.นวัตกรสังคม
แบบทดสอบที่ 1

2. รู้รอบชุมชนกับการคิดเชิงระบบ

3. การสร้างสรรค์และการออกแบบนวัตกรรมเพื่อชุมชนวิถีชีวิตใหม่

4. การจัดการนวัตกรรม

5. การใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน เพื่อการสร้างวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19

ทดสอบหลังเรียน

รับประกาศนียบัตร

ฟรี