สสม.COVID-19

บัญชีไลน์ทางการ (LINE OFFICIAL ACCOUNT) และแอปพลิเคชัน : ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 เครื่องมือประเมินความพร้อม ของประชาชน สถานประกอบการ อสม. และภาพรวมตำบล รับมือโควิด-19 โดย ศูนย์ สสม. 5 แห่ง