ระบบสุขภาพภาคประชาชน ไม่ใช่เรื่องใหม่ ไม่ใช่แนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่ แต่เป็นมิติใหม่ในการมองงานสาธารณสุขมูลฐานอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นกระบวนการทำงานแบบรวบยอด ระบบสุขภาพภาคประชาชน เป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจของชุมชนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ว่าจะทำอะไร แค่ไหน อย่างไร เมื่อใดเป็นไปตามความคิดความจำเป็นและความต้องการของชุมชน ซึ่งหน่วยงานและองค์กรภายนอกควรมีหน้าที่เพียงส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของชุมชน โดยไม่ต้องคิด ไม่ต้องกำหนดกิจกรรมดำเนินงานให้กับชุมชน หรือเร่งรัดให้ชุมชนต้องดำเนินการใดๆ แบบเร่งด่วนตามความคิดของหน่วยงานและองค์กรภายนอกอีกต่อไป
..........สิทธิ หน้าที่ พลเมือง : ระบบสุขภาพภาคประชาชน ฉบับนี้เป็นผลของการรวบรวมความคิดจากประสบการณ์ของอาสาสมัครสาธารณสุขนักวิชาการและนักพัฒนาที่ได้ร่วมอยู่ในกระบวนการพัฒนางานสาธารณสุขระดับชุมชนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้งในอดีตจวบจน ปัจจุบัน บทความนี้เป็นการรวบรวมสาระความเป็นมาของความพยายามที่กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานระดับกรม กองต่างๆ ได้ประสานร่วมกันกระจายสิทธิของการดูแลสุขภาพและเป็นเจ้าของสุขภาพตนเองให้กับประชาชน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขทำหน้าที่อาสาดูแลกิจกรรมและโครงการต่างๆ ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ในชุมชน ซึ่งบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข แม้จะไม่ได้เป็นที่ประจักษ์เป็นข่าวโด่งดังในสายตาสาธารณชนในเมืองใหญ่ แต่ผลงานอันมีคุณภาพและเปี่ยมด้วยจิตอาสาของ อสม. ในระดับพื้นที่นั้นได้ทำให้ อสม. เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจโดยหน่วยงานระดับกรม กองต่างๆ และประชาชน ในฐานะที่เป็นผู้บริการและเป็นแกนนำในการสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวมของชุมชน ซึ่งมีผลต่อการลดภาวะความเจ็บป่วย ลดภาวะความรุนแรงของความเจ็บป่วย และลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเจ็บป่วยได้ในระดับที่น่าพอใจ
..........สิทธิ หน้าที่ พลเมือง : ระบบสุขภาพภาคประชาชน จึงเป็นเสมือนเสียงเรียกร้องขอความคิดร่วม ขอความอนุเคราะห์และขอความเห็นใจในการส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยประชาชนที่ได้ผลกับประชาชนให้เกิดขึ้นจงได้ซึ่งคณะผู้จัดรวบรวมความคิดนี้ เป็นนักวิชาการ นักพัฒนาสาธารณสุขที่ขอปวารณาตัวที่จะทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อย่างจริงจัง จริงใจ เพื่อให้งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยได้เข้าไปสู่กระแสเลือดของชุมชนโดยแท้จริงในอนาคต
..........เอกสารนี้ขอขอบคุณพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขหัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและการสาธารณสุขมูลฐาน นักวิชาการและนักพัฒนาสาธารณสุขทั่วประเทศ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เศวตเศรนี อาจารย์นายแพทย์อมร นนทสุต ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเรานักวิชาการและนักพัฒนาจะร่วมกันสานฝันให้เป็นจริงขึ้นมา เพื่อสุขภาวะของประชาชน

.

.

.

.

.

.

.

.

   
    สุขภาพเป็นสิทธิ และหน้าที่ของแต่ละบุคคล
แนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน
ความหมายระบบสุขภาพภาคประชาชน
เป้าหมายของระบบสุขภาพภาคประชาชน
หลักสำคัญ และกลยุทธ์การขับเคลื่อนสู่ระบบสุขภาพภาคประชาชน
จะรู้ได้อย่างไรว่ามีระบบสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานระบบสุขภาพภาคประชาชนระดับประเทศ
กลุ่มตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานระบบสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัดและอำเภอ
กลุ่มตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานระบบสุขภาพภาคประชาชนระดับตำบล
กลุ่มตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานระบบสุขภาพภาคประชาชนระดับชุมชน
ระบบสุขภาพภาคประชาชน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เส้นทางสู่สุขภาพภาคประชาชน
คำและความหมาย | บรรณานุกรม | คณะผู้จัดทำ
   
    กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ viroonsiria@hotmail.com | jirapan@health.moph.go.th
   
    กลับหน้าหลัก สช.อีสาน | กลับหน้าหลัก e-Learning